Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы

Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы - http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000221_